WELCOME TO OUR COMPANY
WE ARE EXPERT IN SERVICES
 
“ให้ PECO ดูแลความปลอดภัยในองค์กรที่คุณรัก”
 

 

ABOUT US

บริษัท ไพโรเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 มีความเชี่ยวชาญในการให้บริการงานด้านระบบป้องกันอัคคีภัย โดยคำนึงถึงมาตรฐานวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมาตรฐาน National Fire Protection Association (NFPA) ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมถึงเอาใจใส่ในความต้องการของลูกค้า และความปลอดภัยในการทำงานเป็นสำคัญ

 

image

BLOG

OUR CLIENTS


Powered by MakeWebEasy.com